Privacy Beleid van het  Ettens Mannenkoor

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679)

Gebruik Persoonlijke Gegevens

Het doel van het bewaren van de persoonsgegevens (ledenbestand) is het naar behoren laten functioneren van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het rondsturen van mededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen, het innen van contributie en donaties, het bijhouden van jubilea en lief&leed, het bijhouden van statistieken en voor onderlinge communicatie tussen leden en dirigenten.

Verantwoording

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens zijn in een bestand opgenomen en daar is  een overzicht van:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), Email adres, geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, pasfoto en bankrekeningnummer.

Van de donateurs/vrienden van het koor , genoemd  Club van Honderd, worden slechts de naam, adres, postcode, woonplaats, Bankrekeningnr.  en donatiebedrag in een bestand bijgehouden. Dit bestand wordt bijgehouden door de secretaris en penningmeester van de Club van Honderd.
Deze Club van Honderd kent een eigen bestuur met voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij communiceren direct met hun leden, dit gaat buiten het secretariaat van het EMK om.

Op de presentielijst komen alleen de namen en mapnummers van de leden voor.

In de Email berichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

In het verenigingsblad “De Stemband” zijn adresgegevens van bestuursleden en van commissieleden opgenomen en worden tevens de verjaardagen vermeld van de koorleden, dirigenten en leden van het DamesPromotieTeam en Regelingscommissie/Verkeersregelaars.

Verjaardagen worden telkens op de 1e maandagavond van de volgende maand gevierd op de repetitie-avond middels het toezingen van de aanwezige leden die de vorige maand jarig zijn geweest. Deze worden dan door de overige aanwezige leden toegezongen.

Deze lijst van verjaardagen voor zowel de repetitie-avond als voor het clubblad worden bijgehouden door een door het bestuur aangewezen functionaris, die deze gegevens krijgt aangereikt door de 1e secretaris.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken. Onder deze laatste vallen vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat. Er is geen wettelijke uitzonderingsregel van toepassing.

In de bevestigingsbrief op de aanmelding van het lidmaatschap wordt het lid geïnformeerd over hoe de adresgegevens worden bewaard en dat de gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt.
Aan aspirant-leden zal als voorwaarde worden gesteld, dat zij te hunner kennis gekomen gegevens niet mogen delen met derden. Het staat individuele leden vrij uitsluitend zichzelf als koorlid bij derden kenbaar te maken.
Ter bevestiging dat de leden kennis hebben genomen van dit privacybeleid wordt gevraagd dit te mailen naar de secretaris van het koor.
Bij de totstandkoming van dit Privacy Beleid hebben alle leden middels het zetten van hun handtekening op een verzamellijst hun goedkeuring hieraan verleend.

Rechten leden

Leden hebben het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zij hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebben zij het recht om hun toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Verder kunnen de leden gebruik maken van het recht op vergetelheid. Indien men gebruik maakt van dit recht zullen alle persoonlijke gegevens direct worden verwijderd vanaf het moment dat deze rechtshalve niet meer nodig zijn.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of “vergeten” van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van het koor.

Gegevens inzien

Op aanvraag bij de secretaris krijgt het lid  inzage in de van hem geregistreerde gegevens. Hierbij zullen de gegevens van anderen onleesbaar worden gemaakt.

De adres gegevens worden  bewaard op de computers van de 1e EN de 2E secretaris en van de penningmeester.
Bovengenoemde gegevens worden bewaard en opgeslagen zolang men lid of donateur is van het koor. Na overlijden of opzegging worden de gegevens bewaard voor de interne administratie.

 Website

Op een besloten gedeelte van de website van de vereniging, dat met een wachtwoord beveiligd is, staat een lijst met daarin de volgende informatie:
Naam, partij  en pasfoto (z.g. Smoelenboek).
Na plaatsing van een geactualiseerde versie wordt aan de leden gevraagd de juistheid te controleren.
Op de website zijn tevens foto’s geplaatst van koorleden en of hun partners die gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen, open dagen etc. ten dienste van een (foto)verslag van bedoelde evenementen.

Onderstaand de verklaring zoals die op de Website staat beschreven inzake ons beleid t.a.v. cookies en Privacygegevens.

Cookies
Volgens de telecommunicatiewet moeten wij u informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van -niet functionele- cookies.
www.ettensmannenkoor.nl gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van webstatistieken.

De functionele cookies worden gebruikt voor de beveiligde toegang, inschrijven voor evenementen, navigatie en andere gebruikers functies.

Met cookies zouden we het surf gedrag van individuele bezoekers kunnen analyseren, dat doen wij echter niet. Ook laten wij u – op basis van uw surfgedrag – geen advertenties zien.
Het ettensmannenkoor.nl zal wel advertenties tonen en anoniem statistieken verzamelen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Meer info kunt u vinden op Nieuwe Communicatiewet

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens op. Een cookie onthoudt alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.
We begrijpen dat de cookie melding als storend kan worden ervaren en bieden u hier bij voorbaat onze verontschuldiging voor aan.

Privacy

Het Ettens Mannenkoor houdt voor haar webwinkel geen klantenbestand bij. Zodra het product is geleverd zullen we -na verloop van tijd- uw persoonlijke gegevens verwijderen.
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt enkel naar uw email adres gevraagd. Het Ettens Mannenkoor zal uw email adres niet aan derden verkopen/verstrekken. Wij houden geen schaduwbestand(en) bij. Indien u zich zou uitschrijven verdwijnt het emailadres uit ons bestand.
Het Ettens Mannenkoor zal geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen/verstrekken.

Facebook

Op de eigen Facebookpagina worden  concerten en evenementen aangekondigd en kunnen er na afloop van een concert foto’s van dat concert of bijzondere gebeurtenis getoond worden. Ook kunnen Facebook – bezoekers hun reactie plaatsen en die van anderen lezen. 

Beveiliging

De secretaris maakt  regelmatig een back-up van het gegevensbestand en zendt een kopie daarvan aan de penningmeester.

Het document is beveiligd met een wachtwoord. De PC en of laptop is adequaat beschermd door betaalde Virus- en of malware programma’s. 

De 1e en 2e secretaris en de penningmeester hebben toegang tot de bestanden met de persoonsgegevens.

De 1e secretaris is de door het bestuur aangewezen functionaris voor het uitvoeren van de persoonsgegevens bescherming binnen de organisatie.

Contactgegevens van de dirigenten worden binnen het koor slechts onderhouden door de penningmeester en de secretaris en worden niet aan derden prijsgegeven

Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik.

Bij mogelijke datalekken zal de secretaris zodra hij is geïnformeerd, de leden op de hoogte stellen van het datalek.

Voor Algemene vragen, opmerkingen of klachten in verband met dit privacy beleid kunt u via de mail contact opnemen met de secretaris van het Ettens Mannenkoor.

Vastgesteld  te  Etten in de Algemene Leden vergadering van 18/03/2019

Voorzitter:                     Secretaris:                         Penningmeester:

Niels Berendsen        Martin Sluyter                          Sjon Slütter

 

Ettens Mannenkoor

p/a Vulcaanstraat 13,

7011 EP Gaanderen.

Mail: info@ettensmannenkoor.nl

Website: https://www.ettensmannenkoor.nl

Contact: secretaris@ettensmannenkoor.nl